Kursi zyrtar i këmbimit valutor, e shtunë 27 janar 2018

Kursi zyrtar i këmbimit (“fiksi”) llogaritet sipas Udhëzimit “Mbi mënyrën e llogaritjes së “fiksit” të kursit të këmbimit të lekut, në Bankën e Shqipërisë” miratuar me vendim të Këshillit Mbikqyrës, Nr.66, datë 30.08.2006. Më poshtë jepet kursi zyrtar i këmbimit të monedhave të huaja përkundrejt monedhës vendase LEK.