60% e grave të deputetve të PD punojnë në poste shtetrore

Anketa e bërë me deputetët e Kuvendit të Shqipërisë nga Instituti për Studime Politike tregon se gjysma e bashkëshorteve/ëve të deputetëve punojnë në shtet.

Deputetët u pyetën nëse bashkëshorti/bashkëshortja i/e tyre është ka angazhime politike dhe është i/e punësuar në shtet apo privat. Nga përgjigjet rezultoi se një e treta e deputetëve deklarojnë se bashkëshorti/bashkëshortja i/e tyre nuk ka angazhime në parti politike apo poste të ndryshme drejtuese politike, si dhe dy të tretat janë po ashtu jashtë politikës, por në angazhime të ndryshme publike. Vetëm 2.9% e konfirmojnë angazhimin e kundërt.

Lidhur me marrëdhëniet e punës, 8,8% e deputetëve deklarojnë se bashkëshorti/bashkëshortja i/e tyre janë të papunë, pra nuk kanë asnjë angazhim kontraktor punësimi në shtet apo në privat. Lidhur me angazhimet shtet –privat, rezulton se dominues për bashkëshortët e deputetëve është punësimi në shtet (50%) ndaj 35% në privat. Punësimi në shtet është tipar i shprehur tek të gjithë deputetët, por me theks të veçantë tek deputetët e mazhorancës, ku përqindja në shtet arrin deri në 70% e të pyeturve, kurse punësimi në privat është kryesisht tregues për një pjesë të deputetëve të opozitës.