Investimet në turizëm, nuk lejohet më ndryshimi i destinacionit

Investitorët në fushën e turizmit nuk do të mund të ndryshojnë destinacionin e projektit të tyre. Formati, të cilin ata do të duhet të përmbushin, është përcaktuar nga qeveria shqiptare nga një marrëveshje tip e cila do të njohë si palë: Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes dhe palën investuese, sipas variantit që tashmë është botuar në Fletoren Zyrtare.

Marrëveshja përcakton se: “Në këmbim të marrjes në përdorim të pronës së paluajtshme shtetërore, investitori do të
ndërtojë, zhvillojë dhe operojë një aktivitet turistik (lloji i të cilit do të përcaktohet qartazi) në përputhje me projektin e ndërtimit dhe planin e investimit të miratuar nga Ministria, si rezultat i procedurës konkurruese apo procedurës së propozimit të pakërkuar”.

Sipas kësaj marrëveshje, investitori detyrohet të marrë të gjitha masat për marrjen e lejeve dhe autorizimeve përkatëse për realizimin e projektit dhe për çdo vonesë, ai do të konsiderohet përgjegjës.

Gjithashtu investitori detyrohet të përdorë pasurinë që do të marrë në zotërim vetëm për qëllimin e realizimit të ndërtimeve, ristrukturimeve, si dhe administrimit dhe ushtrimit të veprimtarisë që ai ka përcaktuar që në fillim.

Por, investitori nuk do të ketë vetëm për detyrë ngritjen e aktivitetit turistik, por ai duhet edhe ta promovojë me qëllim tërheqjen e sa më shumë përdoruesve.

Çdo vonesë apo mospërmbushje e detyrimeve do të shoqërohet me penalitete, që do të përcaktohen në marrëveshjen që do të lidhet mes ministrisë dhe investitorit.

Në të do të njihen dhe të drejtat e pronësisë intelektuale, që në përfundim të marrëveshjes ato i kalojnë sërish shtetit.