Ligji i ri për prefektin, qeveria rrit kontrollin mbi qeverisjen vendore

Prefekti, si përfaqësues i këshillit të ministrave do të ketë më shumë kontroll mbi pushtetin vendor. Me anë të projektligjit për prefektin, i cili ka mbërritur në Kuvend, parashikohen rregullat e reja që rrisin kontrollin e ekzekutivit ndaj bashkive të vendit. Sipas ligjit të ri, prefekti i qarkut do të marrë masa për plotësimin nga të gjitha degët territoriale që veprojnë në qark të detyrimeve që ata kanë për të garantuar sovranitetin, rendin kushtetues, shëndetin publik, kontrollin mbi territorin dhe mbrojtjen e mjedisit, zhvillimin ekonomik e social në zbatim të programit politik të qeverisë, në nivel qarku.

Sipas një shkrimi në të përditshmen Sot, prefekti si përfaqësues i qeverisë, kontrollon e bashkërendon veprimtarinë e të gjitha degëve territoriale që veprojnë në qark, drejton veprimtarinë e strukturave administrative shtetërore, të cilat, me akte ligjore e nënligjore të veçanta, janë caktuar në varësinë e tij të drejtpërdrejtë, bashkërendon veprimtarinë e të gjitha degëve territoriale që veprojnë në qark me organet e vetëqeverisjes vendore në bashki dhe qark.

Në nenin 15 të ligjit parashikohen kompetencat e prefektit në raport me bashkitë. “1.Ndërmjet prefektit të qarkut dhe organeve të vetëqeverisjes vendore nuk ka marrëdhënie varësie. 2. Marrëdhëniet ndërmjet prefektit të qarkut dhe organeve të vetëqeverisjes vendore bazohen në parimin e konsultimit dhe të bashkëpunimit për zgjidhjen e problemeve të përbashkëta. 3. Marrëdhëniet midis prefektit të qarkut dhe organeve të vetëqeverisjes vendore përcaktohen në këtë ligj dhe në ligjin për vetëqeverisjen vendore”, thuhet në nenin 15. Ndryshe nga ligji i vjetër, prefekti do të shpeshtojë inspektimet në bashkitë e vendit, për të verifikuar ligjshmërinë e akteve. Në ligjin e ri këto inspektime do të bëhen 1 herë në 3 muaj, ndërsa në ligjin e vjetër ishte 1 herë në 6 muaj. “1. Prefekti i qarkut verifikon ligjshmërinë e akteve me karakter normativ drejtpërdrejt dhe sistematikisht në organin e njësisë së vetëqeverisjes vendore, kur nuk përcaktohet ndryshe në akte të tjera ligjore, jo më pak se një herë në 3 muaj. 2. Në rast se gjatë verifikimit në vend të ligjshmërisë prefekti i qarkut konstaton akte, të cilat nuk janë depozituar tek ai, sipas procedurës së parashikuar në nenin 16, të këtij ligji, kërkon pavlefshmërinë e tyre në gjykatën kompetente për çështjet administrative”, thuhet në nenin 17 të ligjit.