Tarifa të reja për lidhjet e energjisë elektrike, nga 7 mijë deri në 21 mijë lekë

Enti Rregullator i Energjisë Elektrike propozon tarifa të reja për lidhjet e energjisë elektrike. Tarifat janë klasifikuar në bazë të tensionit që do të kërkojë abonenti i ri, dhe nisin nga 7.250 lekë deri në 21.250 lekë. Plani i Entit Rregullator të Energjisë është nxjerrë për konsultim. Në planin e ERE-s janë katër lloje tarifash për lidhjen e re të energjisë elektrike, që nisin me tarifën e studimit, vlerësimit e miratimit të projektimit, me tarifën e distancës, më pas me tarifën e fuqisë (leke/ kW fuqi të kërkuar), në fund tarifa e shërbimeve për realizimin e lidhjes së re dhe matjes. Sipas rregullores që është në proces konsultimi, kur aplikantit i miratohet lidhja në tension të ulët 0.4 kilovolt, tarifa që do të paguajë është 7.250 lekë deri në 7.462 lekë, plus tarifa e distancës, e cila varion nga konsumatori në konsumator.

Ndërkohë, për konsumatorët jofamiljarë në tension të ulët, për një lidhje të re do paguhet 12.750 lekë plus tarifa e distancës, e cila nuk është standarde. Në rastin kur lidhja është në tension të mesëm, pra 6, 10 apo 20 kilovolt, aplikanti do të ndërtojë kabinë elektrike, kurse lidhja do t’i kushtojë 20.950 lekë. Në këtë vlerë nuk përfshihet tarifa për distancën, e cila llogaritet specifikisht për çdo aplikant sipas metodologjisë së miratuar. Ndërkohë që, kur aplikanti lidhet në tension të mesëm 35 kilovolt, tarifa që do të paguhet është 21.250 lekë, duke mos përfshirë distancën, e cila edhe në këtë rast ndjek të njëjtën formulë si për llojet e tjera të lidhjeve. Të gjitha këto ndryshime në rregullore, përfshirë ato për lidhjet e reja, vijnë në kuadër të reformimit të sektorit energjetik dhe modelit të ri të tregut.

Për të lidhur në kontratë të re me Operatorin e Sistemimit të Shpërndarjes, pala e interesuar, në rast se është konsumator familjar duhet të paraqesë gjashtë dokumente: Kërkesë për furnizimin me energji elektrike, vërtetim i identitetit (fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportë), fotokopje e certifikatës e regjistrimit në QKR (për subjektet jofamiljare), Genplani i vendosjes së objektit, kopje e kontratës (kartelës) së mëparshme që aplikanti mund të ketë pasur, dhe vërtetim i pronësisë së objektit nëpërmjet dokumenteve të regjistrimit të pronës, të tilla si: Akt shitjeje, akt qiraje, akt dhurimi ose akt ndarjeje të pronës të patundshme.