KLSH në Panairin e Librit

NGA AMANTIA PATOZI*

Tashmë askush nuk habitet që në vitrinën e përvitshme të librit shqiptar, Panairin e Librit, ka një kënd të Kontrollit të Lartë të Shtetit. Është hera e katërt që ne marrim pjesë në këtë Panair dhe kjo nuk është thjesht thyerja e një tabuje, por një rikonceptim i rolit që na takon të luajmë, si hallkë e rëndësishme e administratës shqiptare.

Kjo me siguri që e ka ndryshuar perceptimin e publikut për institucionin tonë. Dikur njerëzit, kur përmendej KLSH kishin parasysh disa zyra hijerënda me burokratë të rreptë, ku prodhoheshin pirgje me shkresa, që shpërndanin zakonisht lajme të këqija për administratën shtetërore. Por kjo traditë e re komunikimi, që është vendosur vitet e fundit, e ka përmbysur krejtësisht këtë përfytyrim.

Tashmë qytetarët shqiptarë kanë mundësi që të dinë dhe kuptojmë më shumë për misionin e Kontrollit të Shtetit. Por, po ashtu të njihen edhe me cilësinë e punës së atyre që kanë marrë përsipër të kontrollojnë mënyrën se si shpenzohen dhe trajtohen taksat e tyre. Në panairin e 19-të të librit “Tirana 2016”, Kontrolli i Lartë i Shtetit këtë vit u prezantua me 63 botime, 12 prej të cilave botime të reja për këtë vit.

Ndër titujt që vlen të veçojmë është revista shkencore “Auditimi Publik”, e cila këtë vit ka nxjerrë numrin e 12-të dhe të 13-të të saj.

Në këtë revistë janë publikuar një sërë shkrimesh dhe publikimesh me karakter shkencor dhe profesional me qëllim për ta përqasur veprimtarinë e këtij institucioni me thelbin e misionit të tij, në nxitjen e përgjegjshmërisë së qeverisë dhe të menaxherëve publikë për përdorimin e fondeve me eficiencë, efektiv itet dhe ekonomicitet.

Një libër i veçante i kolonës së botimeve të KLSH-së këtë vit ka qenë botimi i aktivitetit të përurimit të projektit të binjakëzimit IPA 2013. Projekti IPA 2013 për forcimin e kapaciteteve audituese të KLSH-së u miratua në mars 2013.

Ky projekt u fitua nga dy SAI të BE-së, Zyra Supreme e Auditimit të Polonisë dhe Zyra Shtetërore e Auditimit të Kroacisë dhe ka filluar të implementohet në datën 16 shkurt 2016. Kontrolli i Lartë i Shtetit këtë vit erdhi përpara lexuesit me vëllimin e 5-të dhe të 6-të të botimit “Audituesit e KLSH-së në shtypin e përditshëm”. Këto vëllime përmbajnë një përzgjedhje të shkrimeve më të mira të audituesve të tij për periudhën korrik-dhjetor 2015 dhe janar – qershor 2016.

Prezenca e audituesve të KLSH-së në shtypin e përditshëm nuk është më një risi për KLSHnë, por është rrjedhë normale e punës së tyre. Shtypi i përditshëm shqiptar prej kohësh ka mirëpritur dhe ka gjetur vend në faqet e tij për analiza dhe shkrime të audituesve tanë, ku shtjellohen gjetjet dhe rekomandimet e tyre kryesore gjatë ushtrimit të detyrës. Natyrisht që jo çdo moment i punës së Kontrollit të Shtetit është i destinuar për të qenë interesant për publikun.

Ndaj edhe në vëllimet V dhe VI të botimit “Audituesit e KLSH-së në shtypin e përditshëm”, që po i paraqitet aktualisht lexuesit, do të gjeni shkrime të zgjedhura me problematikat më të mprehta, të cilat hasen më shpesh në jetën e përditshme të qytetarit, që merr shërbime publike. Gjatë kësaj periudhe, ne kemi qenë prezentë pothuajse në të gjitha gazetat me 110 shkrime dhe opinione, produkte të 66 auditues të KLSH-së.

Ky kanal i ri komunikimi me opinionin publik dhe qytetarin u vlerësua pozitivisht nga lexuesi shqiptar dhe kjo është e vetmja arsye, përse shumë prej titujve kryesorë të shtypit të përditshëm shqiptar i mirëpritën artikujt e shkruar nga audituesit tanë. Kolana e botimeve të KLSH-së këtë vit pasuroret edhe me botimin “Direktivat e BE-së mbi prokurimet publike dhe kontratat koncesionare”.

Ky botim synon sjelljen e akteve të plota ligjore për prokurimet publike të shteteve anëtare të BE-së, duke krijuar një vizion të qartë të funksionimit të rregullave të sotme dhe duke dhënë perspektivën e përafrimit të plotë me legjislacionin shqiptar drejt përmbajtjes së Direktivave të Parlamentit dhe të Komisionit Europian. Departamenti i Performancës në këtë Panair u prezantua me botimin “Auditimi i Performancës 2012-2015”.

Me një stil të thjeshte dhe një gjuhë të kuptueshme, libri sjell rrugëtimin 4-vjeçar të këtij auditimi risi në KLSH, periudhë kjo që korrespondon edhe me krijimin e departamentit të auditimit të performancës si një strukturë e diferencuar, e mandatuar me ligjin e ri të KLSH-së. Ky libër është njëlloj feedback-u për çdo koleg, deputet të Kuvendit, politikan apo specialist të ekzekutivit, palë interesi apo thjesht lexues e qytetar të interesuar, që kërkojnë të dinë se sa dhe si KLSH i mban premtimet që bën dhe vë në jetë sfidat që ndërmerr.

Ne mendojmë se mënyra e re e komunikimit dhe e transmetimit të informacioni te publiku nga KLSH ka rritur besueshmërinë e qytetarëve tek institucioni, por edhe vetëbesimin e audituesve në punën e tyre, duke i bërë njëkohësisht ata më të vëmendshëm ndaj çdo detaji dhe më të përgjegjshëm për detyrën e vështirë dhe misionin që kanë marrë përsipër. Kjo ka sjellë pa dyshim një cilësi të re në informimin e publikut dhe Kuvendit të Shqipërisë në lidhje me përdorimin e burimeve publike me ekonomicitet, efektivitet dhe eficiencë nga pushteti qendror, lokal dhe nga njësi të tjera publike.

Prezenca e audituesve në media i ka ndihmuar edhe ata vetë për të kuptuar sa i rëndësishëm është transmetimi i drejtpërdrejtë i informacionit nga audituesi te qytetari dhe sa i vlefshëm është këmbimi i ideve dhe komunikimi “pa ndërmjetës” me publikun.

Shembulli i audituesve të KLSH-së mendojmë se duhet të përcillet te të gjithë punonjësit korrektë dhe të përkushtuar në administratën tonë shtetërore. Nisur nga eksperienca jonë, do t’u sugjeronim atyre t’u drejtohen mediave të pavarura, për të shprehur idetë e tyre lirshëm dhe me kurajë, sepse do të ndihmonin qytetarët të shikonin më qartë problematikat dhe do të ndikonin në përmirësimin e qeverisjes së vendit.

*Departamenti i Politikave të Auditimit Kontrolli i Lartë i Shtetit