Hapen 170 vende vakante për ushtarë. Ja si të aplikoni

Ministria e Mbrojtjes ka njoftuar se, Qendra e Personel Rekrutimit (QPR) ka filluar regjistrimin e kandidatëve për ushtarë/detarë aktivë dhe kërkon të rekrutojë 170 kandidatë për ushtarë/detarë aktivë për periudhën 10 prill – 30 qershor 2017.

“Afati kohor për dorëzimin e dokumentacionit pranë QPR është deri më 17 mars 2017”, njofton MM.

Kriteret e përgjithshme për rekrutimin e ushtarëve/detarëve aktivë

a) Për t’u rekrutuar në FA si ushtar/detar shtetasit shqiptarë duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

– Të ketë shtetësi shqiptare.
– Të ketë figurë të pastër morale.
– Të mos jetë dënuar nga gjykata për vepra penale.
– Të mos jetë në ndjekje penale.
– Të mos ketë humbur të drejtën e ushtrimit të profesionit ose veprimtarisë në administratën publike me vendim gjykate.
– Të mos jetë në gjykim penal nga gjykata
– Mosha minimale e rekrutimit është 18 vjeç. Në momentin e titullimit ushtari/detari aktiv, nuk duhet të ketë mbushur moshën 27 vjeç. Përjashtim bëjnë vetëm shtetasit që do të titullohen ushtar/detar aktiv, të cilët do të jenë personel mjekësor i FA dhe në momentin e titullimit nuk duhet të kenë mbushur moshën 32 vjeç.
– Të ketë kryer arsimin parauniversitar ose të lartë brenda ose jashtë vendit.
– Të ketë kryer kontrollin shëndetësor dhe të jetë vlerësuar i aftë për ushtar/detar aktiv nga qendra shëndetësore e vendbanimit të kandidatit.
– Të ketë kaluar testin, fizik, intelektual, dhe psikologjik.
– Kandidatët për ushtar/detar aktiv të kenë gjatësinë trupore mbi 170 cm për meshkujt dhe mbi 165 cm për femra.
– Kandidatët për ushtar aktiv, të planifikuar për kompletimin e Policisë Ushtarake, duhet të kenë gjatësinë trupore mbi 170 cm për meshkuj dhe femrat.

b) Për rekrutimin sipas specialiteteve të veçanta, veç këtyre kritereve të aplikohen edhe kritere specifike për aftësitë profesionale dhe parametrat fizikë, të cilat të përcaktohen me një udhëzim të veçantë të SHSHP.

Procedura e aplikimit për ushtar/detar

a) Shtetasit që dëshirojnë të shërbejnë në FA si ushtarë/detarë aktivë, do të aplikojnë drejtpërdrejt në zyrën e pranimit në Qendrën e Personel Rekrutimit.
b) Aplikantët plotësojnë:

–  formularin e aplikimit (shkarko formularin e aplikimit

)
–  formularin e pranimit të dokumentacionit (shkarko formularin e pranimit

) dhe marrin njoftimin për dokumentet e nevojshme, afatin e paraqitjes në Qendrën e Personel Rekrutimit për vijimin e procesit të pranimit, testimit e përzgjedhjes.

c) Procedurat, kriteret, rregullat e testimit (testimi fizik

me tabelat e pikëve

intelektual,

psikologjik

) janë të publikuara në faqen e internetit të MM dhe FA.

Regjistrimi i kandidatëve, dokumentacioni i nevojshëm

a) Kandidatët për ushtarë/detarë aktivë, paraqesin në Qendrën e Personel Rekrutimit, dokumentet e mëposhtme:

– Kërkesë më shkrim në të cilën parashtrohet identiteti i aplikantit, deklarimi se ka qenë i padënuar brenda dhe jashtë vendit, statusi familjar(martuar, beqar), arsyet për të cilat dëshiron të bëhet ushtar/detar aktiv, njësia apo reparti dhe specialiteti në të cilën do të dëshironte për të shërbyer. Aftësitë, përvoja në punë, prirjet e tij në fusha të caktuara, sipas modelit bashkëlidhur këtij udhëzimi (formulari i aplikimit

);

– Fotokopjen e kartës së identitetit;
– Certifikatë familjare;
– Dy fotografi të përmasave 4 x 6 cm dhe dy fotografi të përmasave 9 x 12 cm;
– Fotokopje të diplomës së arsimit parauniversitar të noterizuar dhe të vërtetuar nga Drejtoria Arsimore Rajonale/Rrethit ose të arsimit të lartë të noterizuar;
– Diplomë, dëshmi, certifikatë për aftësi profesionale (nëse ka), të noterizuar;
– Dëshmi penaliteti;
– Vërtetim nga prokuroria;
– Vërtetim nga gjykata;

Dokumentet mjekësore:

1. Raportin mjekësor të lëshuar nga Komisioni mjeko – ligjor (KML) i qendrës shëndetësore të vendbanimit të kandidatit të shoqëruar.
2. Një raport ose vërtetim nga mjeku i familjes ku deklarohet se kandidati është i shëndeteshëm dhe nuk ka sëmundje infektive.
3. Ekzaminimet për agjentët infektivë (Hepatit B, Hepatit C, HIV/AIDS) dhe grupin e gjakut të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut ose bankat e gjakut apo drejtoritë e Shëndetit Publik në rrethet ku banojnë.

Në momentin e aplikimit pranë zyrës së pranimit në Qendrën e Personel Rekrutimit kandidatët duhet të plotësojnë një formular vetë deklarimi për gjendjen shëndetësore të kandidatit.

Venddislokimi i Qendrës së Personel Rekrutimit, Tiranë:

Adresa: Rruga e Dibrës, Tiranë (në ambientet e garnizonit “Skënderbej”)

Tel: 042 348 588

Cel: 0698801195 08:00-16:30